Regulamin

Poniżej znajduje się regulamin, w którym zawarte zostały OGÓLNE ZASADY WSPÓŁPRACY
z Agencją Kreatywną ASUNIQUE AGNIESZKA SZCZEPEK, w tym informacje o:

 

 1. zakresie wykonywanych usług przez Agencję Kreatywną ASUNIQUE AGNIESZKA SZCZEPEK na rzecz klienta,
 2. tym, że warunkiem korzystaniu z usług Agencji Kreatywnej ASUNIQUE AGNIESZKA SZCZEPEK jest pełna akceptacja niniejszego regulaminu,
 3. indywidualnej ofercie przedstawianej każdemu zamawiającemu, po akceptacji której przystępujemy do jej realizacji,
 4. trybie postępowania w przypadku reklamacji.Pracujemy w godzinach 8:00-17:00 i zawsze wtedy możesz kontaktować się z nami dzwoniąc pod numer telefonu: + 48 796-809-454. Możesz również wysłać nam wiadomość na adres e-mail: kontakt@asunique.com

Pozdrawiamy i życzymy udanego korzystania z naszych usług!

Zespół ASUNIQUE https://asunique.com/

Regulamin

 

§ 1
DEFINICJE

 

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Agencja – Agencja Kreatywna ASUNIQUE Agnieszka Szczepek, adres: Warszawa, ul. Kwitnąca nr 12B/35, 01-926, NIP: 1182188316.
 2. Regulamin – niniejszy regulamin, w którym zawarte zostały OGÓLNE ZASADY WSPÓŁPRACY z Agencją, dostępny pod adresem https://asunique.com/regulamin,
 3. Zamawiający – podmiot korzystający z usług Agencji.

 

§ 2
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Regulamin niniejszy określa ogólne warunki i zasady korzystania z usług Agencji, prawa i obowiązki Agencji i Zamawiającego, a także tryb postępowania w przypadku reklamacji.

 1. Zasady postępowania z danymi osobowymi zostały opisane w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://asunique.com/polityka-prywatnosci/
 2. Przedmiotem usług świadczonych przez Agencję jest: projektowanie identyfikacji wizualnej dla firm, projektowanie stron internetowych, a także wydruk materiałów reklamowych takich jak: ulotki, wizytówki, katalogi, vouchery, zaproszenia, kalendarze itp.
 3. Niniejszy Regulamin znajduje zastosowanie także do wszelkich innych usług znajdujących się w ofercie Agencji, chyba, że dla danej usługi przewidziany jest odrębny regulamin lub umowa, który nie zawiera odesłań do niniejszego Regulaminu.

 

§ 3
ZAMÓWIENIA

 

 1. Zamówienia mogą być składane w formie pisemnej, elektronicznej na adres e-mail:
  kontakt@asunique.com oraz poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie: www.asunique.com. Komunikacja i ustalenia tymi drogami, między Zamawiającym, a Agencją są wiążącą formą współpracy.
 2. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, Agencja pobiera zaliczkę w wysokości 20-50 % od wartości zamówienia (w zależności od wielkości zamówienia). Zaliczka jest bezzwrotna. Zamawiający ma prawo do zwrotu zaliczki, tylko wtedy, kiedy Agencja ze swojej winy nie wywiązała się z zadania czy też nie dotrzymała ustalonego terminu. W trakcie dalszej realizacji zamówienia Agencja może żądać od Zamawiającego zapłaty proporcjonalnej do etapu wykonanych prac.
 3. Termin realizacji zamówienia ma charakter przybliżony. Uzależniony jest on od czasu dostarczenia wszystkich niezbędnych materiałów i informacji przez Zamawiającego koniecznych do przygotowania zamówienia. Termin realizacji zamówienia zależy również od szybkości komunikacji między Agencją, a Zamawiającym.
 4.  Złożenie zamówienia upoważnia Agencję do wystawienia faktury proformy / faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.
 5. Pilne zamówienia, z bardzo krótkimi terminami wiążą się z dodatkową opłatą ustaloną podczas indywidualnej wyceny.
 6.  W cenę podstawową projektu wliczone są trzy poprawki. Jeśli zajdzie konieczność wykonania większej ilości zmian, Agencja zastrzega sobie prawo przedłużenia czasu realizacji i podwyższenia ceny zamówienia. Za dodatkowe zlecenie poprawek płaci się osobno – po uregulowaniu należności za zlecenie główne. Cena każdej kolejnej poprawki wynosi 25% od ceny podstawowej. Zmiany wynikające z problemów technicznych Agencji jak np. zła rozdzielczość wizualizacji, brakujące tekstury itp. są poprawiane nieodpłatnie.
 7.  W przypadku zamówienia wraz z wydrukiem projektu Agencja przesyła pliki do druku jedynie po ich ostatecznej akceptacji przez Zamawiającego oraz po przesłaniu Agencji potwierdzenia przelewu całościowej kwoty danego zamówienia i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy merytoryczne pominięte w trakcie akceptacji plików do druku.
 8. Agencja zastrzega sobie prawo do odrzucenia złożonego zamówienia przez Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Klienta, jeżeli zmiany zgłoszone przez Zamawiającego po przyjęciu zamówienia okażą się niemożliwe do wykonania w strukturach Agencji. W tym też przypadku Zamawiającemu nie przysługuje żadne roszczenie wobec Agencji.
 9.  W przypadku druku Agencja nie ponosi odpowiedzialności za wydłużenie terminu odbioru lub wysyłki spowodowane siłami wyższymi, niezależnymi od niej. Jednocześnie Agencja zobowiązana jest do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o wystąpieniu przyczyn od niego niezależnych. W powyższych sytuacjach Zamawiającemu przysługuje prawo do otrzymania wyjaśnień ze strony Agencji oraz do ustalenia nowego terminu realizacji zamówienia.

 

§ 4
PROCES PROJEKTOWANIA

 

 1. Proces projektowania poprzedza przekazanie Agencji przez Zamawiającego niezbędnych materiałów źródłowych (o których mowa w §5 ust. 1 niniejszego Regulaminu), które Zamawiający zobowiązany jest przekazać niezwłocznie po złożeniu zamówienia. Następnie Agencja kontaktuje się z Zamawiającym w celu pozyskania dodatkowych niezbędnych informacji dotyczących realizacji i formy wykonania usługi (stosowana kolorystyka, charakter projektu, rodzaj układu graficznego itp.).
  Po uzyskaniu niezbędnych informacji następuje proces projektowania, który na bieżąco jest konsultowany i akceptowany przez Zamawiającego.
 2. Zamawiający zobowiązany jest dostarczyć maksymalną ilość informacji na temat swoich oczekiwań dotyczących ogólnego wyglądu projektowanego materiału, kolorystyki itp. już na etapie składania zamówienia. Koncepcja zamówienia musi być dobrze przemyślana, a wszystkie materiały dostarczone przez Zamawiającego do jego wykonania muszą być ostateczne i dokładnie sprawdzone.
 3.  Wszelkie uwagi podane na wstępie umożliwią sprawne wykonanie projektu bez zbędnego nakładu czasu i pracy obu stron na ewentualne poprawki. Każda zmiana materiałów w trakcie projektowania lub po wykonaniu projektu w całości, spowoduje zwiększenie nakładu pracy roboczogodzin, przez co jednocześnie spowoduje wzrost ceny podstawowej projektu podanej w pierwotnej ofercie.
 4.  Agencja nie bierze odpowiedzialności za niską jakość grafik dostarczonych przez Zamawiającego.

 

§ 5
WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOSTARCZANYCH MATERIAŁÓW DO PROJEKTU

 

 1. Zamawiający zlecając wykonanie projektu zobowiązany jest dostarczyć komplet
  wszelkich materiałów w spójnej i czytelnej formie, do których zalicza się:
  a) cały, zredagowany tekst, który powinien znaleźć się w projekcie (treść, slogany/hasła reklamowe, informacje teleadresowe i inne), dostarczony w postaci elektronicznej (.txt, .doc, e-mail) możliwej do edycji; jeśli tekst dostarczony jest w postaci papierowej lub w wersji bitmapowej, dodatkowo doliczana jest opłata za przepisywanie tekstu; w przypadku wersji językowych, Zamawiający zobowiązany jest do dostarczenia/przesłania tłumaczenia;
  b) zdjęcia, obrazy, mapy, grafiki, loga i inne materiały do wykorzystania w zamówieniu, dostarczone w postaci elektronicznej; minimalna rozdzielczość dostarczanych zdjęć nie powinna być mniejsza niż 300 dpi (przy wymiarach docelowych lub większych); logo w jednym z formatów wektorowych/skalowanych: .pdf, .eps, .ai; w przypadku dostarczenia logo w formacie .jpg, .bmp, .tif, Zamawiający musi mieć na uwadze, że zostanie ono umieszczone na projekcie wraz z białym tłem, a w przypadku potrzeby usunięcia białego tła, zostanie doliczona dodatkowa opłata.
 2.  Zamawiający przy pracy nad zamówieniem z użyciem zdjęć zakupionych z fotostocków jest w pełni odpowiedzialny za licencje i prawa autorskie dla tych zdjęć. Przesyłając jakiekolwiek materiały do projektu Zamawiający oświadcza, że posiada do nich prawa autorskie lub licencję do ich użycia. Przesyłając znak graficzny do wektoryzacji Zamawiający oświadcza, że posiada do niego pełne prawa autorskie jak i jest jego właścicielem.
 3. W przypadku braku zdjęć i konieczności zakupu zdjęć (Agencja pośredniczy w kupnie) kwota zakupu zostanie doliczona do faktury VAT wystawionej za usługę projektowania graficznego.

 

§ 6
AKCEPTACJA PROJEKTU

 

 1. .Zamawiający po akceptacji zamówionego projektu ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku wystąpienia błędów, których nie wskazano na etapie projektowania. Dotyczy to błędów merytorycznych, jak i błędnego w mniemaniu Zamawiającego wyglądu (użytych grafik, tekstur, kolorów oraz ich ułożenia).
 2.  Ostateczna wersja zamówionego projektu zaakceptowana przez Zamawiającego jest wersją, z którą będzie porównywany gotowy wydruk w razie reklamacji. Jeśli wykonany wydruk jest zgodny z zaakceptowanym projektem – Zamawiający traci podstawę do reklamacji w zakresie niezgodności projektu.
 3.  Po wybraniu propozycji projektu Zamawiający zobowiązany jest zapoznać się z nim dokładnie i zgłosić poprawki/akceptacje w terminie nieprzekraczającym 5 dni roboczych. W przypadku, gdy Zamawiający nie określi kolejnych poprawek lub nie zaakceptuje projektu w terminie do 5 dni, projekt uznajemy za zaakceptowany, a Zamawiający obciążony zostanie kosztami wykonanych już prac projektowych. Jeśli w ciągu 5 dni Zamawiający zgłosi, że z przyczyn niezależnych potrzebuje więcej czasu na zgłoszenie poprawek lub akceptacje, to zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić to Agencji z podaniem proponowanej daty umożliwiającej mu akceptacje projektu.
 4.  W trakcie akceptacji należy dokładnie sprawdzić teksty (pod względem merytorycznym i redakcyjnym), zdjęcia oraz kompozycje graficzne (pod względem rozkładu i kolorystyki). Lista poprawek powinna być czytelna i spójna oraz przesłana w całości e-mailem lub dostarczona do Agencji na piśmie. Jeżeli Zamawiający redaguje poprawki w sposób nieczytelny, chaotyczny, przesyła je w częściach lub kolejne poprawki są sprzeczne z poprzednio zleconymi, to naliczane są dopłaty zgodnie z dodatkowym nakładem pracy.
 5.  Jeśli Zamawiającego przed akceptacją projektu nie będzie satysfakcjonowała żadna z proponowanych opcji projektowych oraz nie wyrazi chęci dalszej współpracy przy zleceniu, zobowiązany jest do przesłania maila na adres: kontakt@asunique.com o rezygnacji ze współpracy wraz z informacją, że nie wykorzysta żadnej z przesłanych koncepcji projektowych, ani fragmentów żadnej z nich do przygotowania innego projektu. W przypadku rezygnacji z zamówienia Zamawiający obciążony jest kwotą adekwatną do realizowanych już do tej pory prac.
 6.  W przypadku rezygnacji, o której mowa powyżej, z usług Agencji, wpłacona przez Zamawiającego zaliczka wyjściowej ceny projektu nie podlega zwrotowi. Rezygnacja z usługi powinna być złożona w formie pisemnej.
 7.  Akceptacja projektu jest równoznaczna z zakończeniem procesu dodawania zmian ostatecznie.

 

§ 7
PRAWA AUTORSKIE DO MATERIAŁÓW DOSTARCZONYCH PRZEZ ZLECAJĄCEGO

 

 1. Zamawiający wykonanie projektu oświadcza, że wszelkie dostarczone Agencji materiały wykorzystywane do realizacji projektu są jego własnością lub ma prawo je wykorzystywać. W przypadku gdy dostarczone materiały są sprzeczne z ustawą o prawie autorskim (są czyjąś własnością, wykorzystywaną bez zgody ich właściciela), pełną odpowiedzialność ponosi Zamawiający.
 2.  Agencja ma prawo odmówić wykorzystania materiałów dostarczonych przez Zamawiającego, jeśli istnieje podejrzenie, że są wykorzystywane niezgodnie z prawem.
 3.  W przypadku roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie wskazujących, że materiały wykorzystane zamówienia wysłane przez Zamawiającego naruszają patenty i/lub prawa autorskie, Zamawiający, na pierwsze żądanie Agencji, na własny koszt przystąpi do procesu sądowego, zwalniając bezwarunkowo Wykonawcę od tych roszczeń i zapłaci wszelkie koszty, odszkodowania i koszty obsługi prawnej zasądzone ostatecznie przez Sąd Powszechny.

 

§ 8
PRAWA AUTORSKIE DO WYKONANEGO PROJEKTU

 

 1. Zgodnie z Ustawą z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83), plik źródłowy projektu stanowi własność Agencji. Agencja może wykorzystać wykonany na jego zlecenie projekt do druku lub otrzymać w niezmiennym formacie mapy bitowej TIFF o rozdzielczości 300 dpi lub dowolnie wyższej po dokonaniu zapłaty za projekt w wersji zamkniętej.
 2. Wynagrodzenie z tytułu wykonania zamówienia nie upoważnia Zamawiającego do pozyskania plików źródłowych. W przypadku, gdy Zamawiający zechce pozyskać plik źródłowy projektu w celu dokonywania dowolnych zmian z pominięciem Agencji, zobowiązany jest do dokonania zapłaty za projekt w wersji otwartej. Koszt plików źródłowych ustalany jest indywidualnie.
 3. Agencja zastrzega sobie prawa autorskie do koncepcji rozwiązań proponowanych Zamawiającemu w prezentacjach ofertowych, tj. w szczególności do koncepcji kreatywnych, które są własnością intelektualną Agencji. Proponowane przez Agencje rozwiązania mogą być wdrożone wyłącznie przez Agencje lub mogą zostać odsprzedane przez Agencje Zamawiającemu.

 

§ 9
CENY I PŁATNOŚCI 

 

 1. Ceny projektów oraz usług są zgodne z cennikiem Agencji dostępnym na stronie www.asunique.com bądź indywidualnymi kalkulacjami przesyłanymi do Zamawiającego drogą mailową.
 2. Ustalona cena usługi może ulec zmianie w przypadku wprowadzania modyfikacji ustalonych wcześniej parametrów do zlecenia.
 3. W przypadku wycofania się Zamawiającego z realizacji zamówienia, zobowiązany jest on pokryć poniesione przez Agencję koszty związane z realizacją tego zlecenia w stopniu odpowiadającym nakładom pracy Agencji na dzień rezygnacji.
 4.  W przypadku przekroczenia przez Zamawiającego ustalonego terminu płatności, Agencja ma prawo naliczania odsetek ustawowych za zwłokę oraz obciążenia płatnika wszelkimi wynikającymi z tego faktu kosztami.
 5.  Za termin płatności uznaje się dzień zaksięgowania płatności na koncie Agencji. W szczególnych przypadkach Agencja może zażądać od Zamawiającego przedpłaty na konto przed zrealizowaniem zlecenia.

 

§ 10
TERMINY REALIZACJI

 

 1. Terminy realizacji liczone i podawane są w dniach roboczych. Przez dzień roboczy rozumie się każdy dzień za wyjątkiem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Termin wykonania zamówienia określany jest indywidualnie z Zamawiającym i liczony jest od dnia następującego po dniu dostarczenia wszelkich, kompletnych materiałów niezbędnych do wykonania projektu. Agencja zastrzega sobie jednak prawo do wydłużenia terminu wykonania projektu w zależności od stopnia jego skomplikowania. Wykonanie druku, reklamy, montażu lub innego produktu z oferty Agencji następuje w terminie wyznaczonym przez Agencję.

 

§ 11
REKLAMACJE

 

Zasady ogólne

 1. Zamawiający może składać reklamacje w związku z korzystaniem z usług Agencji, z zastrzeżeniem § 11 ust.5 niniejszego Regulaminu.
 2. Reklamacja powinna zawierać:
  a) oznaczenie Zamawiającego,
  b) przedmiot reklamacji,
  c) okoliczności uzasadniające reklamację,
  d) żądanie Zamawiającego w związku z reklamacją.
 3. Reklamacje można składać w postaci wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Agencji, tj. kontakt@asunique.com.
 4. Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od doręczenia reklamacji Administratorowi. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji zawiadomi Zamawiającego w ten sam sposób, w jaki wysłana została mu reklamacja.

Reklamacje wydruków

 1. Podstawą do reklamacji nie mogą być różnice kolorystyczne (w odcieniu i nasyceniu) między projektem wyświetlanym na monitorze, a gotowym wydrukiem. Wynika to wprost z technologii druku posługującej się inną przestrzenią barw niż monitory:
  a) monitor wyświetlający obraz RGB nie jest punktem odniesienia dla drukarza gdyż druk następuje z przestrzeni barw CMYK,
  b) monitor wyświetlający obraz CMYK może dać nam mniej lub bardziej zbliżoną symulację tego, co wyjdzie w druku ale nigdy nie będzie się pokrywać w 100%,
  c) punktem odniesienia jest proof kolorystyczny, czyli wydrukowana na specjalnym sprzęcie odbitka próbna, z symulacją wybranego podłoża.
 2. Reklamacje zrealizowanego zlecenia należy zgłosić do 3 dni roboczych od dnia odbioru zlecenia.
 3. Wady części zamówienia nie uprawniają do reklamacji całości zlecenia. Agencja nie ingeruje bez wiedzy i akceptacji Zamawiającego w treść i kolorystykę przesłanych materiałów oraz nie dokonuje w nich żadnych korekt, dotyczy to zwłaszcza błędów ortograficznych i gramatycznych oraz wartości kolorystycznych nadesłanych materiałów. W przypadku znalezienia błędów po druku zaakceptowanych projektów reklamacje z tego tytułu nie będą mogły być uwzględnione.
 4. W przypadku błędu z winy Agencji zobowiązuje się ona wykonać zlecenie poprawnie po ustaleniu wszystkich szczegółów dotyczących reklamacji z Zamawiającym, chyba że strony postanowiły inaczej. Jeśli błąd wystąpił z winy Zamawiającego (np. wskutek przesłania źle przygotowanych materiałów), Zamawiający nie ma prawa wnosić roszczeń.

 

 

§ 12
DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

 

 1. Administratorem danych osobowych Zamawiającego jest Agencja.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia usług przez Agencję.
 3. Zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies w ramach strony internetowej Agencji opisane są w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresemhttps://asunique.com/polityka-prywatnosci/

 

 

§ 13
POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 

 

 1. Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 marca 2019 r.